En inspelning från Teams där David Paulssons presenterar förslaget på strategin för industriell omställning. 
Strategin presenterades för samverkanspartners och intresserade i april 2020.


Kommissionen och OECD har tagit fram en rapport om ett initiativ som inleddes 2017 i syfte att hjälpa tolv regioner och medlemsländer i EU att klara den industriella omvandlingen och hävda sig i den globaliserade ekonomin.

Expertteam från OECD och kommissionen har tillsammans med regionerna och de två medlemsländerna försökt ta reda på vad som stod i vägen för nya jobb och tillväxt i dessa områden. Målet var att stärka deras långsiktiga utvecklingsstrategier med utgångspunkt i konkurrenskraftiga nischområden – deras tillgångar inom smart specialisering. Dessa strategier omfattar social rättvisa, ekonomisk modernisering och klimatmål.

I rapporten presenteras en verktygslåda för nationella och regionala myndigheter, med konkreta lösningar för att hantera hinder för den industriella omvandlingen på fem prioriterade områden.

– Välstånd och välbefinnande på EU-nivå börjar i våra regioner, säger Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för grannskapspolitik, utvidgningsförhandlingar och regionalpolitik. I två år har team från kommissionen och OECD samarbetat med nationella och lokala aktörer för att hjälpa dem med innovation, minskade koldioxidutsläpp, digitalisering och utveckling av den kompetens som behövs för morgondagens jobb. Detta är de fyra centrala punkterna i en omställning som ger alla en rättvis chans.

Här följer de fem främsta prioriteringarna som kommissionen har identifierat samt exempel på tillhörande politiska utmaningar och åtgärder:

1) Förberedelser för framtidens jobb

Utmaning: brist på kvalificerade arbetstagare för framväxande ekonomiska sektorer.

Politiska åtgärder: förutse vilken kompetens som krävs för industriell omvandling, stärka företagens kapacitet att tillgodose behovet av personal, inbegripa lokala intressenter i planeringen och utformningen av regionala kompetensinitiativ.

2) Öka och sprida innovation

Utmaning: brist på innovationskapacitet i små och medelstora företag.

Politiska åtgärder: påskynda den digitala övergången, utöka företagsnätverken för innovation och stödkluster, stärka banden mellan den akademiska världen och det lokala näringslivet.

3) Främja entreprenörskap och engagemang från den privata sektorn

Utmaning: begränsad tillgång till företagarkompetens och nätverk för uppstartsföretag och expanderande företag.

Politiska åtgärder: stödja företagare med information, utbildning, coachning och mentorskap, stärka företagarnätverk, öka uppstartsföretags och små och medelstora företags deltagande i forskningssamarbete.

4) Omställning till en klimatneutral ekonomi

Utmaning: kombinera den långsiktiga klimatneutrala omställningen med kortfristiga ekonomiska åtgärder.

Politiska åtgärder: främja lokal energiomvandling genom finansiella stödsystem, integrera omställningen till en klimatneutral ekonomi i större regionala utvecklingsstrategier.

5) Främja tillväxt för alla

Utmaning: geografiska avstånd och lokala och regionala kopplingar.

Politiska åtgärder: uppmuntra lokalt och regionalt samarbete genom partnerskap mellan stad och landsbygd, säkerställa digital uppkoppling och digitala tjänster i avlägsna regioner.

Den här rapporten och dess rekommendationer kommer att bidra till utarbetandet av de

framtida sammanhållningspolitiska programmen för 2021-2027

, enligt vilka mer än 90 miljarder euro i finansiering finns tillgängligt för forskning, innovation, digitalisering och stöd till små och medelstora företag.


Industriell omvandling Norra Mellansverige


Strategi: En strategi är under arbete (februari 2020) och kommer att presenteras här. Därefter kommer en handlingsplan att tas fram.

Teman:
1. Digitalisering och affärsutveckling
2. Energieffektivisering och cirkulär ekonomi
3. Innovation och entreprenörskap
4. Människan i industrin