Testbädd - resurseffektivitet


Fysiska testbäddar med syfte att agera som testbädd, utan koppling till företag eller produktion har ofta en låg nyttjandegrad. Detta är inte resurseffektivt, ett alternativ kan därför vara att använda befintliga anläggningar i högre grad.

Regionens basindustri utgör en unik test- och demonstrationsmiljö för nya innovationer och innovatörer som behöver få testa sina idéer i en verklig miljö. Ofta hör vi att vår basindustris utrustningar är gamla och t.ex. Kina bygger helt nya och moderna anläggningar. I perspektivet, testbädd för ny teknik, är våra gamla anläggningar en fördel då det inte längre finns några garantiåtaganden som står i vägen för att testa ny teknik i anläggningarna.


Miljö – Co2 och cirkulär ekonomi

Mot bakgrund av klimatförändringarna och de allvarliga ekonomiska störningarna som det kommer att medföra är det viktigt att minska koloxidanvändningen på många områden. De långsiktiga fördelarna med energianvändning och låga koldioxidutsläpp överväger de kortsiktiga strukturförändringar som krävs. En del är att skapa affärsmöjligheter kopplade till klimat och miljöfrågor.

Inkluderande tillväxt – mångfald, jämställdhet och integration

Det finns stora skillnader i förutsättningarna för kvinnor och män samt för personer som just flyttat till regionen. Dessa skillnader påverkar företagens tillväxt via brist på kunskap och kompetens, men också den omställning och förändring som pågår. Det behövs en mångfald av kompetenser för att en omställning och ett förändringsarbete ska bli innovativt och hållbart.

Insatser

Insats resurseffektivitet – Undersöka möjligheten att utveckla en virtuell testbädd uppbyggd på att en organisation ansvarar för ett kluster av möjliga testbäddar identifierats. Dokumentationen av desamma leder till att när en förfrågan om en viss testbäddsmiljö uppstår kan organisationen koppla innovatören till en plats där testmöjligheter finns utan att konkurrenssituation råder. Synergier uppnås då företag, organisationer och akademi sammanförs och gemensamma testytor uppstår kopplade till direkta behov.

Insats jämställdhet – Tydliggöra jämställdhet som drivkraft för innovation, omställning och utveckling. Kartlägga relationen män/kvinnor inom den skogliga bioekonomin. Bidra med underlag och inspel till aktörernas olika insatser mot företag. Sprida till aktörer som möter ledarskapet i företagen och kan påverka. Utveckla arbetssätt och metoder som kan implementeras i det regionala innavationssystemets arbete. Konkreta förslag för utvecklingsinsatser som kan användas på företagsnivå.

Insats hållbarhet – Belysa cirkulär ekonomi som drivkraft för innovation, omställning och utveckling. Utveckla arbetssätt och metoder som kan implementeras i det regionala innavationssystemets arbete. Ta fram ett empiriskt underlag och visa konkreta förslag för utvecklingsinsatser på företagsnivå.

Vill du veta mer kontakta Kerstin Granath, kerstin.granath@dalarnasciencepark.se