Processmognad

Leverantörsutveckling – en väg till konkurrensfördelar?Små och medelstora företag, SME, konfronteras idag av nya och förändrade krav när den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, står för dörren. Företagen måste behärska en allt mer utbredd digitalisering av sin verksamhet, vilket samtidigt ställer högre krav på service, leveranssäkerhet och kortare ledtider. Detta projekt har som mål att utveckla en modell som underlättar en gemensam utvecklingsprocess hos kund och leverantör för att säkerställa en hög kvalitet genom hela försörjningskedjan.

Högskolan i Gävle har sedan 2009 bedrivit forskning under rubriken Leverantörsutveckling inom Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP) med fokus på processmognad i små och medelstora företag. Resultaten från den forskningen har visat att processmogna företag presterar bättre både vad gäller effektivitet i försörjningsskedjan som finansiellt. Studien visade också att de regionala SME-företagen vid den tidpunkten hade en relativt låg processmognad och lite interaktion med sina kunder, den regionala stål- och processindustrin.

Vårt forskningsprojekt implicerar att processmognaden har en positiv inverkan på den digitala beredskapen (digital readiness) i SME-företagen. Högre processmognad ökar helt enkelt förmågan att interagera med sina kunder och förmågan att utveckla sina kompetenser och snabbt implementera ny digital teknik och nya digitala metoder.

Syftet med projektet är att skapa ett ”drönarperspektiv” på hur de regionala SME-företagens processmognad och digitala förmåga (digital readiness) ser ut idag och om den är tillräcklig för att vara konkurrenskraftig i en uppkopplad kontext (Industri 4.0).

Målet är att genomföra ett antal företagsbesök och analyser av processmognad/digital förmåga i olika regionala små och medelstora företag, för att utveckla en modell att användas för egen bedömning av var företaget befinner sig (”self assessment”) och regional leverantörsutveckling för att kunna bibehålla konkurrenskraften på en internationell, digitaliserad och uppkopplad marknad.

Med utgångspunkt från det presenterar studien följande forskningsfrågor att besvara: Är de regionala SME-företagen väl förberedda vad gäller digitalisering (digital readiness) och Industri 4.0 (uppkopplad industri), och är processmogna små och medelstora företag i större utsträckning mer digitalt förberedda än mindre mogna företag? Läs mer!

Vill du veta mer? Ta kontakt med Lennart Söderberg, som leder projektet.