Smart Industri Norra Mellansverige 2 ett projekt med fokus på industriell omvandling - en satsning som finansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland. Projektet är en långsiktig satsning - Industry for the future - där flera delprojekt ingår, bland annat additiv tillverkning, processmognad, kompetensförsörjning, innovation, challenge lab mm.

Industrin har en stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre län, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Den står också inför stora utmaningar för att fortsätta vara hållbar och konkurrenskraftig.

Industriell Omvandling

Norra Mellansverige (NMS) har en stark och samhällsviktig industri som, liksom stora delar av Europas industrier, står inför ett antal betydande utmaningar. Regionerna i Norra Mellansverige, det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland, samarbetar för att stärka företagens förutsättningar för att klara omvandlingen.


Norra Mellansveriges traditionellt starka industriella sektorer upplever nu nya förutsättningar för sin verksamhet på grund av digitalisering, automation, integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering. Utvecklingen innebär att företag måste anpassa både sitt utbud av produkter och sina förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Den industriella omvandlingen är inte möjlig att välja bort. Däremot är det möjligt att välja hur omvandlingen bör hanteras och utnyttjas. Det är fortsatt företagens ansvar att hantera utmaningarna och dra nytta av möjligheterna som omvandlingsprocesser innebär. Regionerna i NMS tar inom ramen för ”Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige” sitt ansvar för att stärka företagens förutsättningar att klara omvandlingen. Med gemensamma prioriteringar och en regional kraftsamling har NMSs industrier alla förutsättningar att hantera den omvandling som nu sker.

Strategi Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige (pdf)

Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige

 Syftet med strategin 

Syftet är att stärka förutsättningarna för att industrin i de tre länen ska kunna ställa om och utvecklas för en fortsatt hållbar konkurrenskraft. 

Målet med strategin är en stark, hållbar och innovativ industri i Norra Mellansverige som tar tillvara möjligheterna i industrins omvandling.

Strategin tar sin utgångspunkt i ett antal utmaningar som är gemensamma för länen i Norra Mellansverige:

  • Låg innovationskapacitet i små och medelstora företag
  • Bristande matchning av företagens kompetensbehov och arbetskraftsutbud
  • Låg utgifts- och investeringsnivå inom forskning och innovation
  • Starkt beroende av internationalisering, men låg grad av internationalisering av små och medelstora företag
  • Bristande strategisk samordning och styrning av insatser på en länsövergripande nivå.

Strategin har sex prioriteringar

Resurser och kapacitet för innovation – Utveckla ett system som säkerställer att norra Mellansverige har de kunskapsflöden, de resurser och den infrastruktur som krävs för framgångsrika innovationsprocesser.

Ökad närvaro i globala värdekedjor – Profilera regionen internationellt och underlätta för små och medelstora företag att verka i internationella samarbeten och på internationella marknader.

Stärkt omställningsförmåga för små och medelstora företag – Säkerställ att det finns stöd och verktyg för små och medelstora företag att öka kapaciteten för och möjligheterna till omställning genom digitalisering och nya affärsmodeller.

Kompetenser för en attraktiv industri – Utveckla industrins attraktionskraft och säkerställ att det finns utbildningar och system för alla grupper, som är anpassade efter industrins befintliga och framtida behov av kompetens.

Grön och cirkulär industri – Denna prioritering är integrerad i genomförande av samtliga föregående prioriteringar och söker genom olika slags insatser säkerställa att omvandlingen genomförs på ett sätt så att den verkar i enlighet med och även till nytta för samhällets bredare omvandling till ett hållbart samhälle med en grön och cirkulär ekonomi.

Strategisk styrning och samordning – Ett gemensamt stöd för industriell omvandling i norra Mellansverige som möjliggör ett mer effektivt och kraftfullt genomslag och undviker uppsplittring av insatser.