Smart Industri Norra Mellansverige 2 ett projekt med fokus på industriell omvandling - en satsning som finansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland. Projektet är en långsiktig satsning - Industry for the future - där flera delprojekt ingår, bland annat additiv tillverkning, processmognad, kompetensförsörjning, innovation, challenge lab mm.

Industrin har en stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre län, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Den står också inför stora utmaningar för att fortsätta vara hållbar och konkurrenskraftig.

Norra Mellansverige i industriell omvandling

Energiomställning, digitalisering, automation, integration av tillverkning och tjänster samt globala värdekedjor skapar nya förutsättningar och krav inför framtiden. För att fördjupa kunskapen om strukturomvandlingens mekanismer i ett regionalt perspektiv och för att kraftsamla kring industrins förnyelse, deltar Norra Mellansverige i en pilotsatsning kring industriell omvandling som leds av EU-kommissionen.
Utifrån en process som innehållit erfarenhetsutbyte med liknande regioner i Europa, genomförda analyser av OECD, expertstöd och en fördjupad dialog med regionala intressenter har Norra Mellansverige identifierat fem mål och insatsområden som ska omsättas i en gemensam strategi som ska ta oss mot en hållbar och konkurrenskraftig industriell omvandling.

Övergripande mål och steg att ta oss fram

Öka innovationskapaciteten bland små och medelstora företag

Det behövs ett mer fokuserat arbete bland de små och medelstora företagen för att förbättra kompetenser inom digitalisering och automation och för att främja utvecklingen av nya cirkulära verksamhetsmodeller och nya material. Det finns
också ett behov av att etablera starkare samverkan mellan företag, forskare och det civila samhället – för att tillvarata en mer mångfasetterad grupp av intressenter i innovationsprocesserna.
Några steg som tar oss framåt:

 • Skapa plattformar för kunskapsspridning och starkare interaktion mellan företag, forskare och det civila samhället samt tillvarata fler perspektiv i innovationsprocesser
 • Använda industrins egna behov av omställning som drivkraft för innovationer
 • Stötta framväxten av nya affärsmodeller och teknologier för cirkulär och koldioxidsnål ekonomi
 • Verka för att fler små- och medelstora företag förstår och kan använda sig av digitaliseringens
 • möjligheter och verktyg genom mentorskap, coaching, nätverk och matchning mellan företag.
 • Öka små och medelstora företags förändringsförmåga genom att stödja med resurser för strategisk utveckling

Utveckla industrin för människor och människor för industrin
Den pågående globaliseringen har resulterat i ett skifte i företagens kompetensbehov mot alltmer
högkvalificerad arbetskraft. Samtidigt har Norra Mellansverige, och Sverige i stort, förlorat
arbetstillfällen inom de dominerande industrisektorerna. För svaga kopplingar mellan industriföretagen
och utbildningsanordnare som kommuner, högskolor/universitet leder till en obalans mellan
arbetskraftsbehoven och det tillgängliga utbudet av arbetskraft. Kompetensbristen försvåras av att
den arbetsföra delen av befolkningen blir allt äldre i kombination med det faktum att unga ofta
dels väljer bort industrijobb dels väljer att söka sig till storstadsområden. En regional industri som
utvecklas så att den attraherar och utvecklar människor är avgörande för dess fortsatta konkurrenskraft.

Några steg som tar oss framåt:

 • Utveckla och testa nya strategier och insatser för att attrahera och behålla kvinnor, ungdomar och utrikesfödda I industrin
 • Utveckla system som matchar rätt kompetens till relevanta arbetsuppgifter
 • Utbilda för strategiska kompetenser för framtiden inom de spetsar som Norra Mellansverige
  fokuserar på inom smart specialisering, t.ex. hållbar och resurseffektiv produktion, intelligent
  industri/processindustri
 • Gör arbetsplatser attraktiva genom att erbjuda möjligheter för anställda att vidareutveckla sin
  kompetens på arbetstid
 • Etablera yrkescentra samt fler yrkes – och uppdragsutbildningar

Öka investeringar i forskning och innovation

Den offentligt finansierade forskningen i Norra Mellansverige ligger under EU-genomsnittet. Företagens investeringar i forskning och utveckling är också relativt låga, även om det är
stor spridning. Närvaron av forskningsinstitut är relativt svag men ökar. Det finns ett behov av ökad koncentration av resurser till utvecklingsområden med potential (smarta specialiseringar) i regionen som även lockar privata investeringar.

Deltagandet i mer konkurrensbaserade finansieringsprogram är relativt lågt. Det brister i kapacitet bland så väl FoI-aktörer som företag att söka i dessa program. Utveckling av innovationsledning i alla sektorer i kombination med att fler ser möjligheter för innovation utgör en potential för den industriella omvandlingen.

Några steg som tar oss framåt:

 • Öka forskningsanslagen till lärosätena och koppla dem till smart specialisering
 • Utveckla och stärk regional kapacitet för att attrahera konkurrensutsatt finansiering för forskning och innovation
 • Utveckla mer långsiktiga forsknings och innovationssatsningar som samlar offentliga resurser för omställning; till exempel ”flaggskepsinitiativ” och ”Vinnväxt”
 • Långsiktig finansiering av strategiska testbäddar i regionen; länka samman testbäddar, företag och forskare ännu starkare och gör det möjligt att skala upp lovande tecknologi.
 • Utveckla innovationsupphandling i alla sektorer för att på så sätt stärka lokala förutsättningar

Stärkt närvaro i globala värdekedjor och kunskapsnätverk

Med en exportinriktad industri, är tillgång till globala marknader en nödvändighet. Norra Mellansverige har en stark export som domineras av storföretag. Fler små
och medelstora företag, som också är underleverantörer till de stora, behöver vidga sina marknader.


 För det behövs kompetens och internationella nätverk. Klusterinitiativ, science parks och lärosäten kan bidra med detta liksom de multinationella företag som redan finns i regionen.
Att säkra en tillräcklig tillgång till kapital för att möjliggöra investeringar för tillväxt på internationella marknader är också viktigt.

Några steg som tar oss framåt:

 • Skala upp befintliga S3-aktiviteter i Norra Mellansverige internationellt
 • Marknadsför kompetens och unika testbäddar på internationella marknader
 • Utveckla smart specialisering ytterligare för att ta tillvara relaterade styrkeområden i en större geografi över länsgränser
 • Stöd kluster och små och medelstora företag att delta i internationella nätverk, t.ex. Vanguard, joint cluster initiatives
 • Använd multinationella företag med närvaro i Norra Mellansverige för att utveckla starkare samarbetslänkar utanför NMS

Stärkt strategisk samordning och styrning för industriell omvandling  i Norra Mellansverige

Trots att innovationsstödssystemet i Norra Mellansverige
är relativt välutvecklat när det gäller kluster, science parks,
och testbäddar, finns det ännu ingen tydlig övergripande
strategi eller fokusområden för att vägleda samarbetet.
Det finns dessutom en brist på öppna innovationsplattformar
med involvering av ledande företag för hela NMS,
som skulle förbättra företagens förmåga att locka kapital.

De skulle även ge en kontext där företagen verkar i en miljö som skapar fler investeringar och tillväxt. Det saknas ett mer strukturerat arbete för att samla in och samordna olika pågående initiativ, underlätta etableringen av gemensamma strukturer för att engagera intressenter i s.k. entreprenöriella upptäckandeprocesser och styra och växla upp pilotinitiativ och investeringar.

Några steg som tar oss framåt:

 • Kartlägga, samla in och samordna olika pågående initiativ
 • Skaffa kompletterande data och analyser samt rekommendationer från externa källor som ger legitimitet
 • Etablera och underlätta gemensamma strukturer och strategier för styrning och engagemang av intressenter i entreprenöriella upptäckandeprocesser
 • Växla upp pilotinitiativ och investeringar i Norra Mellansverige
 • Etablera öppna innovationsplattformar